Halkevleri 20. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi

Halkevleri 20. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi

Halkevleri Derneği 20. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi    Halkevleri Derneği’nin 31 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da...

A+A-

Halkevleri Derneği 20. Olağan Genel Kurulu Sonuç BildirisiHalkevleri Derneği 20. Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirisi  
 
Halkevleri Derneği’nin 31 Mayıs-1 Haziran 2008 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen 20. Olağan Genel Kurulu’nda önümüzdeki dönemde birçok alanda yaygınlaşacak olan neoliberal saldırılar ve hak ihlalleri karşısında halkın haklarının savunulması ve ilerletilmesi için aşağıdaki kararlar alınmıştır:

1-)Eğitim Hakkı: Eğitim alanında daha da yoğunlaşması beklenen, başta kayıt parası olmak üzere, tek merkezden bütünlüklü bir biçimde yürütülen saldırılar ve eğitim hakkı ihlalleri ile gerici eğitim modeli karşısında, parasız, laik ve demokratik eğitim hakkını savunmak için veli, öğretmen ve öğrencilerin ortak mücadelesinin öz örgütlenmelerinin yaratılması; eğitim hakkı mücadelesinin eğitim emekçilerinin örgütlü mücadelesi ile birleştirilmesi; gerici cemaat ağları karşısında halkın ilerici dayanışma ağlarının örülmesi için yerel kurs faaliyetlerinin çoğaltılması, yetkinleştirilmesi ve halk okullarının eğitim hakkı meclislerinin başlangıç noktaları olarak yaygınlaştırılması; öğrenci merkezli bir eğitim modeli anlayışının geliştirilmesi.

2-)Sağlık Hakkı: IMF ve Dünya Bankası tarafından sağlık alanındaki piyasalaştırma uygulamalarının kilit adımlarından birisi olarak dayatılan Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın kabul edilmesinin ardından sağlık, sosyal güvenlik ve emeklilik gibi temel kamusal haklara ulaşamayan milyonlarca insan olduğunun bilinciyle; sağlığın piyasalaştırılmasını doğallaştıran ideolojik hegemonyanın geriletilmesi ve kırılması; sağlık hakkı mücadelesinin çevre, kadın sağlığı gibi alt başlıkları ile birlikte kavranarak yürütülmesi; sağlık hakkı sorununda pozitif çözümler üreten bir çizginin belirlenmesi; Herkese Sağlık ve Güvenli Gelecek Platformu tarafından yürütülen ülke çapındaki mücadelenin devam ettirilmesi için, bölgelerdeki sağlık kurumlarının işleyişini açık ve meşru biçimde denetleyen ve yerel sağlık hakkı mücadelelerinin adresi haline gelecek sağlık hakkı komitelerinin halkın tüm kesimleriyle birlikte kurulması ve yaygınlaştırılması.

3-)Barınma Hakkı: Neoliberal “kentsel dönüşüm programları” kapsamında kendi yaşam alanlarına dair söz ve karar alma hakları ortadan kaldırılan ve kentlerin dışına atılan kent yoksullarının ve tüm emekçilerin barınma hakkının savunulması için; barınma hakkı ihlallerinin yaşandığı bölgelerde barınma hakkı büroları ve barınma hakkı meclislerinin kurulması; kent ve barınma hakkı ile ilgili diğer uzman ve meslek örgütlerinin temsilcileriyle birlikte yerel yönetimler karşısında yerinde ıslah, halkın kentlerdeki dönüşüm projelerinde söz ve karar hakkının olması; kiracı-ev sahibi herkesin barınma hakkının güvence altına alınması taleplerinin savunulması; barınma hakkı mücadelesini yaşam alanlarındaki diğer kamusal hak mücadeleleriyle bütünleştirecek çalışmalar yapılması.

4-)Su Hakkı: Su hizmetlerinin yerel yönetimlere devredilerek kamusal hizmet olmaktan çıkartılmasının sonucu olan su kesintileri ve zamlar karşısında, su hakkının insanın vazgeçilemez yaşamsal hakkı olduğunu vurgulayan bir mücadele çizgisinin kentlerde ve bölgelerde yaygınlaştırılması; suyun piyasalaştırılması uygulamalarını hızlandıracak olan Dünya Su Forumu’nun 2009 Mart Türkiye toplantısına kadarki süreçte su hakkı mücadelesinin diğer tüm bileşenleriyle birlikte gündelik ve kitlesel bir sokak mücadelesinin ortaya çıkartılması ve Dünya Su Forumu ile aynı tarihte alternatif bir forum düzenlenmesi.

5-)Enerji Hakkı: Elektrik dağıtım alanlarındaki hızlı özelleştirme süreci ve dışa bağımlı enerji politikalarının sonucu olan yakıt zamları karşısında, halkın enerji hakkını ve ülkenin enerji bağımsızlığını savunmak üzere; meslek odalarından enerji alanındaki taşeron çalışanlara ve enerji hakkı ihlallerinin mağdurlarına kadar uzanan geniş kesimleri kapsayan etkili ortak mücadele platformlarının oluşturulması; özelleştirme ve zamların enerji alanındaki yansımalarına karşı halkın enerji hakkını etkili biçimde savunacak yerel ve ulusal bir mücadele çizgisinin örgütlenmesi.

6-)Tarım ve Beslenme Hakkı: Küçük köylüleri yok eden, GDO’lu tarımsal üretimi yaygınlaştıran ve son aylarda patlak veren dünya gıda krizinin arkasında yatan DB ve IMF patentli büyük sermaye tarımı, gıda zamları ve besin güvenliği ihlalleri karşısında kentteki ve kırdaki tüm emekçilerin tarım, gıda güvenliği ve beslenme hakkı mücadelesini ortaklaştırmayı amaçlayan meclislerin oluşturulması.

7-)İletişim Hakkı: Medya alanında büyük sermaye güçleri ve AKP yanlısı gruplar tarafından yaygınlaştırılan işgalin halkın haber alma hakkını ortadan kaldıran sonuçlar yaratması karşısında, “sadece gazeteciler değil, okuma yazma bilen ve cep telefonu kullanan herkes haber yapabilir” ilkesine dayanan, yerellerden merkeze doğru örgütlenen ve bu alanlardaki deneyimleri teknolojik gelişmelerle birleştiren halkın iletişim ve habercilik mecrasını yaratmak.

8-)Kültür-Sanat Çalışmaları: Egemen ideolojinin egemen kültür-sanat anlayışı, ırkçılık, gericilik ve cinsiyetçilik karşısında alternatif biçimlerin halkla birlikte yaratılması; alternatif kültür-sanat faaliyetlerinin merkezi ve yerel düzeyde hedefler ve anlayışlar ortaklaştırılarak geliştirilmesi ve devam ettirilmesi; kültür-sanat faaliyetlerinde eğitici eğitimine önem verilmesi ve faaliyetlerin eğitmenler ve halkevi üyelerinin oluşturduğu ortak ekiplerle kolektif biçimde yürütülmesi; tüm faaliyetlerin belgelenmesi.

9-)Kadın Çalışmaları: Kadınların neoliberal hak ihlalleri karşısındaki özel mağduriyetlerinin görünür kılınması, erkek egemenliği ile neoliberalizm arasındaki işbirliğinin ortaya çıkartılması ve kadınların hak alma mücadelelerinin özneleri haline getirilmesini sağlayacak çalışmaların yürütülmesi ve bir önümüzdeki dönemde oluşturulması planlanan Genel Merkez Kadın Sekreterliği’nin altyapısının oluşturulması için, Ağustos 2008’de Türkiye Kadın Toplantısı’nın yapılması ve Halkevleri Kadın Çalışmaları Türkiye Koordinasyon Komitesi’nin ve şube kadın komisyonlarının oluşturulması.

10-)Yerel Yönetim Seçimleri konusunda: Önümüzdeki dönemde yapılacak ve AKP iktidarının neo-liberal uygulamaları, emperyalist bölgesel siyasetleri ve gerici toplumsal ilişkileri ilerletmek için yeni bir basamak olarak ele aldığı yerel yönetim seçimlerine halkın hakları ve halk demokrasisi doğrultusunda müdahale etmek için; tüm Türkiye’deki yerel yönetim seçimleri konusundaki çalışmaların merkezi olarak değerlendirilmesi için komisyonunun kurulması.

11-)Gericilik karşısında: AKP hükümeti eliyle yürütülen “ılımlı İslam” ve muhafazakârlaştırma, gericileştirme, cemaatleştirme politikaları karşısında her Halkevi şubesinin gericiliğin sosyal ve politik işgaline karşı mücadeleyi esas alması ve her birimin gerici politikalar karşısında alternatif ilişkileri geliştirmesi; 2 Temmuz 2008 Sivas Katliamı yıldönümü eylem ve etkinliklerinin AKP iktidarı ve siyasal İslam hareketinin işbirlikçi ve sermaye yanlısı siyasetlerinin yaygın teşhir alanı haline getirilmesi.

12-)Yeniden Kardeşleşme ve Kardeşliğin Ülkesinin Yaratılması konusunda: Egemenlerin ırkçı ve şoven tutumlarıyla halklar arasına ekilen düşmanlık tohumları karşısında eşit, demokratik, özgür ve tam bağımsız bir Türkiye yaratmak üzere, hedefine emperyalizmi ve neoliberal sömürgeci politikaları koyan bir hareket olarak Türklerin ve Kürtlerin ortak muhalefet ve yeniden kardeşleşme olanaklarının geliştirilmesi.

13-)Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu: Halkevlerinin “halkın hakları” çalışması kapsamında temel mücadele başlıkları olarak ele aldığı; halkın eğitim hakkı, sağlık hakkı, barınma hakkı, su hakkı, enerji hakkı, çevre hakkı gibi çeşitli alanlardaki çalışmalarıyla ülkemizdeki karanlık gidişten endişe duyan, bu gidişe karşı halktan yana çaba içerisinde olan aydınlardan, akademisyenlerden, yazarlardan ve sanatçılardan, kısacası düşünce insanlarından Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu’nun kurulması.

Halkevleri, 20. Olağan Genel Kurulu aracılığıyla, tüm Türkiye’de halkın hakları şiarı ile mücadele eden tüm kesimlere, emperyalizm karşısında insanlığın gelecek umudunu taşıyan tüm örgütlere, sermaye karşısında emeğin hakları için mücadele eden tüm emek örgütlerine ve barıştan, demokrasiden, insan haklarından, bağımsızlıktan yana tüm aydınlara, sanatçılara ve halkımıza savaşsız ve sömürüsüz bir Türkiye ve dünya için birlikte mücadeleyi geliştirme çağrısında bulunur.

Genel Kurul sonrası oluşan 20. dönem Genel Merkez organları şu şekildedir;

İlknur Birol________Eğitimci__________Genel Başkan /MYK Üyesi
Ender Büyükçulha___Avukat__________Genel Başkan Yardımcısı / MYK Üyesi
Oya Ersoy__________Avukat__________Genel Sekreter / MYK Üyesi
Cem Erkat__________Avukat__________Genel Sayman / MYK Üyesi
Samut Karabulut_____İşçi_____________Örgütlenme Sekreteri / MYK Üyesi
Özgür Tüfekçi_______İktisatçı__________Kültür Sekreteri / MYK Üyesi
Serhad Savaş________İşçi______________MYK Üyesi
Yasin Çetiner________İşçi______________MYK Üyesi
Dilşat Aktaş_________Öğrenci___________MYK üyesi
Atilla Kart___________Milletvekili________GYK Üyesi
Durdu Özpolat________Milletvekili________GYK Üyesi
Muharrem İnce________Milletvekili________GYK Üyesi
Muharrem Kılıç________Avukat___________GYK Üyesi
Metin Özuğurlu________Öğretim Üyesi_____GYK Üyesi
Çetin Uygur___________Maden Mühendisi___GYK Üyesi
Ertuğrul Şenoğlu_______Turizmci__________GYK Üyesi
Kutay Merinç__________Elektrik Teknisyeni__GYK Üyesi
Nuri Günay____________Eğitimci___________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Önder Özdemir_________Elektrik Mühendisi___GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Metin Kaya_____________İşçi_______________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Mehmet Emre Battal______İşçi_______________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Nejat Yaraş_____________Basın emekçisi______GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Hasan Coşar____________İşçi________________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Şevki Kerastacı__________İşçi________________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Osman Dalgalı___________İşçi________________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Mahir Mansuroğlu ________Sağlık Teknisyeni____GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Adnan Yılmaz____________Esnaf______________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Mustafa Tüm_____________Yayıncı____________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Mustafa Karabulutlar_______Avukat____________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Nail Tursun_______________Avukat____________GYK Üyesi (Bölge Temsilcisi)
Mesut Baybüke____________Muhasebeci_________Denetleme Kurulu Üyesi
Gürbüz Akyüz_____________Kamu çalışanı_______Denetleme Kurulu Üyesi
Çiğdem Tan_______________Avukat_____________Denetleme Kurulu Üyesi
Yusuf Sağlık_______________Emekli işçi_________Onur Kurulu Üyesi
Atila Erden_________________Öğretim Üyesi______Onur Kurulu Üyesi
Şamil Işıkcevahir____________Eğitimci___________Onur Kurulu Üyesi

Halkevleri 20. Olağan Genel Kurulu’nda ayrıca aşağıdaki kişiler genel kurul iradesi ile, Halkevleri Yüksek Danışma Kurulu üyeliklerine getirilmiştir;

Abdullah Aydın
Abdullah Aysu
Adnan Keskin
Ahmet Göksoy
Ali Çerkezoğlu
Ali Çolak
Ali Rıza Cihan
Ali Yiğit
Cevat Geray
Çetin Uygur
Durdu Özpolat
Erol Aral
Prof. Dr. Ertuğrul Tokdemir
Eser Atak
Ethem Torunoğlu
Ezel Akay
Dr. Fevziye Sayılan
Dr. Filiz Çulha Zabçı
Doç. Dr. Funda Başaran
Fatin Kanat
Gökhan Günaydın
Hakkı Zabçı
Halis Keleş
Prof. Dr. Haluk Geray
Doç. Dr. Hasan Hüseyin Aksoy
Hatice can
Işıkhan Güler
Prof. Dr. İlhan Avcı
İsmail Saymaz
İsmail Uzunyayla
Ar.gör. Kasım Akbaş
Kazım Genç
Prof. Dr. Korkut Boratav
Mahmut Hamsici
Mehmet Koç
Mehmet Tok
Ar. Gör. Menaf Turan
Mesut Baybüke
Metin Bakkalcı
Doç. Dr. Metin Özuğurlu
Mustafa Sönmez
Prof. Dr. Necla Kurul Turhal
Nusret Doğruok
Dr. Ozan Devrim Yay
Önder Özdemir
Ragıp Duran
Sedat Bozkurt
Sırrı Süreyya Önder
Süleyman Deniz
Şener Uçar
Şerafettin Halis
Dr. Tayfun Çınar
Yalçın Bürkev
Yalçın Gülerman
Prof. Dr. Yasemin Özdek
Yavuz Önen
Züber Akgöl

Halkevleri 20. Olağan Genel Kurulu’nda yapılan zengin tartışmalar sonrası hazırlanan Genel Kurul Sonuç Bildirisi, ekte bilgilerinize sunulmaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Oya Ersoy
Genel Sekreter

SENDİKA.ORG - 3 Haziran 2008

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.